បញ្ជីបែងចែកបេក្ខជន​ប្រឡងទៅតាមបន្ទប់ និងអគារ សម្រាប់ដំណើរការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ព្រឹកថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)។
 Untitled Document