បទប្បញ្ញតិ្តសម្រាប់បេក្ខជន​ប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០២១ (កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ ២៩-៣០ តុលា ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ -RUPP)
 Untitled Document