អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) បានរៀបចំបើកវគ្គបំប៉ន ស្ដីពី”ការសរសេរព័ត៌មាន និងបណ្ដាញសង្គម-ទីផ្សារឌីជីថល” សរុបចំនួន ០៥វគ្គ ដែលធ្វើឡើងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ម្ដង ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្ដីរាជការ អ.ប.ព. ចំនួន ៤៧៦ រូប តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ។
 Untitled Document