ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការបំពេញបន្ថែម​កម្រងសេវាសាធារណៈរបស់​ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
 Untitled Document