សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការកំណត់ និងកែសម្រួលកម្រិតទឹកប្រាក់សម្រាប់ការដាក់​ទណ្ឌកម្មពិន័យអន្តរការណ៍តាមវិធានការ​រដ្ឋបាលនីមួយៗ ចំពោះរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ដែលមិនគោរពដោយ​ចេតនានូវវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការ​ឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។
 Untitled Document