គណៈកម្មការឯករាជ្យ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ICAC) ហុងកុង និងអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) ព្រមទាំងអ្នកអនុវត្ត​ច្បាប់ដទៃទៀតរួមគ្នាចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្រ ស្ដីពីការចូលរួមពីសហគមន៍របស់ខ្លួនក្នុងអំឡុង​ពេលរាតត្បាតជំងឺ កូវីដ-១៩ ក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់ IAACA ។
 Untitled Document