គណៈកម្មការ​ឯករាជ្យប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (ICAC) ហុងកុង ចេញរបាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ របស់ខ្លួន ស្ដីពីការខិតខំប្រឹងប្រែង​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌​សុចរិតភាពនៅ​ទីក្រុងហុងកុង
 Untitled Document