ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីនីតិវិធី​ពិន័យអន្តរការណ៍ លើអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្ដីពី​កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់។
 Untitled Document