[សេចក្តីជូនដំណឹង]
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើ​ពុករលួយនឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​ក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១២-១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) ដោយធ្វើការបែងចែកជាពីរវេន គឺ៖ - វេនទី១៖ នៅព្រឹក ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២-មិថុនា-២០២១: សម្រាប់បេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យប្រឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើ​ការងារនៅថ្នាក់កណ្តាល (បម្រើការងារនៅ អ.ប.ព.) - វេនទី២៖ នៅព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣-មិថុនា-២០២១: សម្រាប់បេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យប្រឡងជ្រើសរើសត្រៀមទៅ​បម្រើការងារនៅតាមការិយាល័យប្រចាំខេត្ត ។
 Untitled Document