ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីការពិន័យជា​ប្រាក់ចំពោះបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ដែលប្រព្រឹត្ត​អំពើល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ​ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លង​កាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះ​ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត។
 Untitled Document