សេចក្តីសម្រេច ស្ដីពីការកំណត់កម្រិត​ទឹកប្រាក់សម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ពិន័យអន្តរការណ៍តាម​វិធានការរដ្ឋបាលនីមួយៗ ចំពោះរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលមិនគោរពដោយចេតនា​នូវវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្តាត់ការឆ្លងរាល​ដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
 Untitled Document