សូមគោរពជូន លោកជំទាវកិត្តិ​សង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អនុប្រធានក្រុមបឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងអធិការកិច្ច ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
 Untitled Document