សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្ដីពីសុចរិតភាព​ក្នុងវិស័យកីឡា ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការ​ប្រើឧបាយកលក្នុង​ការប្រកួតកីឡា ដែលរៀបចំរួម​គ្នាដោយអាំងទែប៉ូល (INTERPOL) និងគណៈកម្មាធិការ​អូឡាំពិកអន្តរជាតិ (IOC)
 Untitled Document