សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់ការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រី​រាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារ​ក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។
 Untitled Document