សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលនៃសន្និសីទស្ដីពី សុចរិតភាពនៅក្នុង​ការឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ដោយដៃគូសហប្រតិបត្តិការ​ផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយ ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ
 Untitled Document