សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលកិច្ច​ប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយអាស៊ាន ឬអាស៊ានផេក (ASEAN-PAC) លើកទី១៦ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ ។
 Untitled Document