បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ​ថ្មីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុង​ក្របខណ្ឌអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សម័យប្រឡង ១២ ធ្នូ ២០២០ មណ្ឌលប្រឡង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)
 Untitled Document