សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការ​ទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរាជធានី-ខេត្ត (ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩)
 Untitled Document