សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពីកាលបរិច្ឆេទ​ទទួលឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប ០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
 Untitled Document