សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរមណ្ធលប្រឡងជ្រើសរើស ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ
 Untitled Document