សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃការចូលរួម​សន្និបាតលើកទី៧ រដ្ឋភាគីនៃបណ្ឌិតសភា​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(IACA) នៅថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងវីយ៉ែន ប្រទេសអូទ្រីស
Untitled Document