មន្រ្តីអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ០៦រូប បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពី ភាសា និងវប្បធម៌ចិនសម្រាប់មន្រ្តី​នៅក្នុងប្រទេសកំពុង​អភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំ២០១៨
Untitled Document