ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃឡង់ដ៍ត្រូវទារប្រាក់ លើសពី ១.៥០០ បាត (50$US) សម្រាប់ការធ្វើលិខិត សំគាល់ខ្លួន CI (Certificate of Identity)
 Untitled Document