សេចក្ដីថ្លែងការណ៌របស់មេដឹកនាំអាស៊ាន ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសុវត្តិភាព​តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត
 Untitled Document