មន្រ្តីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​ចំនួនពីររូប បានចូលរួកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី "ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ​តាមរយៈបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតហិរញ្ញវត្ថុ និងយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ" ថ្ងៃទី ១៤-១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រទេសសឹង្ហបុរី
 Untitled Document