លទ្ធផលសង្កេតការណ៌ដំណើរការ​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស​ចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​មគ្គុទេ្ទសក៌ទេសចរណ៌​ថ្នាក់ជាតិជំនាន់ទី៤ និងវក្គមគ្គុទេ្ទសក៌ទេសចរណ៌​ថ្នាក់តំបន់ជំនាន់ទី២៥ សម្រាប់តំបន់សៀមរាប បេក្ខជនសរុប ៧៤៦នាក់ មាន១មណ្ឌល២៩បន្ទប់ (សាកលវិទ្យាល័យសៅស៌អ៊ីសថ៌អេយសៀ)
 Untitled Document