សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ​នៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេប (ខេមបូឌា) ឯ.ក, និងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្រុមហ៊ុន ថាយលីគី & ហ្គីបប៊ីន (ខេមបូឌា)
Untitled Document