សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល របស់តំណាងរាស្ត្រ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ ទាំងអស់បន្ទាប់ពី​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ត្រូវបានរំលាយ
 Untitled Document