ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល​ តាម​របប​០២​ឆ្នាំ​(០១-៣១ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៣) គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​​មករា​ ឆ្នាំ ​២០១៣
 Untitled Document