សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកម្មវិធីប្រគ្រំតន្រ្តី អបអរសាទរទិវាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ០៩ ធ្នូ ២០១៧ ដែលនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧
 Untitled Document