លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំស៊ីផេកលើកទី១៣ និងសិក្ខាសាលាតំបន់ ថ្ងៃទី២៧-២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ទីក្រុង ម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន
 Untitled Document