ប្រកាស ស្តីពី ការប្រគល់សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើការងារចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងប្រព័ន្ធស័្វយប្រវត្តកម្ម
 Untitled Document