លទ្ធផលសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការដោះស្រាយហានិភ័យ​នៃអំពើពុករលួយនៅក្នុង​លទ្ធកម្មសាធារណៈនៅកម្ពុជា” សៀមរាប ថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 Untitled Document