គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំស៊ីផេក (SEA-PAC) លើកទី១៣ និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ថ្ងៃទី២៧-២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងម៉ានីលា (Manila) ប្រទេសហ្វីលីពីន
 Untitled Document