ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ថវិកា សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងព្រឹងយន្តការ នៃការកៀរគរ និងប្រមូលចំណូលពីថ្លៃឈ្នួលដីតំបន់​អាជ្ញាបណ្ណធនធានរ៉ែ
Untitled Document