លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលា ស្តីពី សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិ និងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម សម្រាប់ប្រទេសជាបណ្តាញខែ្សក្រវាត់ និងផ្លូវឆ្នាំ២០១៧ ពីថ្ងៃទី០១-២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុង យ៉ាងលីង (Yangling) ខេត្តសានស៊ី (Shannxi) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
Untitled Document