រូបភាព និងរបាយការណ៍ស្តីពី​លទ្ធផលនៃ​ដំណើរការ​កំណែ នាថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
 Untitled Document