សេចក្តីជូន ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី២៦ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) នាថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
 Untitled Document