រូបភាព និងរបាយការណ៍ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃដំណើរការ​កំណែ នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
 Untitled Document