លទ្ធផលតាមបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័នទាំង ៤១ ដែលបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប២ ឆ្នាំម្ដង (ឆ្នាំ២០១៣) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣
 Untitled Document