ការងារបង្ការទប់ស្កាត់ និងរឹបអូសផលនៃបទល្មើសជាប្រធានបទ​ដែលរដ្ឋភាគីនៃអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការ​សហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនៅ ៥ ឆ្នាំខាងមុខ ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​ក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ
 Untitled Document