ទិន្នន័យស្តីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ សរុប ១៥៩៥០នាក់ និងមន្រ្តីមកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ចំនួន ១១១០នាក់
 Untitled Document