ស្តីពីការពន្យារពេលអនុវត្ត​ប្រកាសរួមលើការលក់សំបុត្រ​ចូលទស្សនាសារមន្ទីរជាតិ និងសារមន្ទីរទួលស្លែង (តម្លៃថ្មី) រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។
 Untitled Document