ការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម អិុត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបុគ្គលប្រឡង ជំនួសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េ
 Untitled Document