ការបំភ្លឺរបស់លោក ភួង ចំរើនប្រធានអង្គភាពបំភ្លឺសាធារណៈ នៃមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ លើភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចក្នុងមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ
 Untitled Document