សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)
 Untitled Document