ពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមបណ្តាក្រុង-ស្រុក ខេត្តព្រះវិហារ
 Untitled Document