សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ អាណតិ្តទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
Untitled Document