ការបំភ្លឺរបស់លោកបណ្ឌិត ម៉ក់ សំអឿន ប្រធានទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពិសេស ស្រុកប្រតិបត្តិអង្គជុំ ខេត្តសៀមរាម ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច
 Untitled Document