សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការមកបង្ហាញខ្លួនរបស់បេក្ខជន ដែលប្រឡងជាប់ស្ថាពរ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ ឆ្នាំ២០១៦
 Untitled Document